image Ky është vendimi i Gjykatës për personin nga Gjakova, që dhunoi në barakë një vajzë - Sinjali

Ky është vendimi i Gjykatës për personin nga Gjakova, që dhunoi në barakë një vajzë

news image

Departamenti për Krime të Rënda ka shpallur aktgjykim dënues ndaj të akuzuarit S. M., shtetas i Kosovës sepse ka kryer veprën penale “Dhunimi”.

S.M. është dënuar me 5 vite burgim, raporton Gazeta Sinjali.

Ky është njoftimi i plotë i Gjykatës Themelore në Gjakovë:

Pesë (5) vjet burg ndaj të akuzuarit për vepër penale të dhunimit

Gjykata Themelore në Gjakovë – Departamenti për Krime të Rënda ka shpallur aktgjykim dënues kundër të akuzuarit S. M., ashkali, shtetas i Republikës së Kosovës sepse ka kryer veprën penale “Dhunimi” të Kodit Penal të Republikës së Kosovës.

I akuzuari S. M., është shpallur fajtor dhe është dënuar me burgim në kohëzgjatje prej pesë (5) vjet. Të akuzuarit në këtë dënim do t’i llogaritet koha e kaluar në paraburgim nga data 12 shkurt 2020. Po ashtu i akuzuari është obliguar që të paguaj shpenzimet e procedurës penale prej katërqind e pesëdhjetë (450) euro, për dëgjimin e ekspertit të psikiatrisë shumën prej pesëdhjetë (50) euro, shpenzimet e paushallit gjyqësorë në shumën prej njëqind (100) euro si dhe shumën prej pesëdhjete (50) euro, në emër të kompensimit të viktimave të krimit në afat prej pesëmbëdhjetë (15) ditëve pas plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi.

Gjatë shqyrtimit gjyqësor të zhvilluar, është vërtetuar se i pandehuri në intervalin kohorë nga 2 shkurti deri më 5 shkurt 2020 në Gjakovë, pa pëlqimin e të dëmtuarës A. M., duke shfrytëzuar gjendjen e saj të ndjeshme, për shkak të aftësive të kufizuara mendore, qëndron me të dëmtuarën tri net radhazi në një barakë ku gjatë kësaj kohe në vazhdimësi ka kryer akte seksuale.

Të akuzuarit i vazhdohet masa e paraburgimi deri në plotfuqishmëri të aktgjykimit. Palët kane të drejtë ankese kundër këtij aktgjykimi në Gjykatën e Apelit të Kosovës.

/Gazeta Sinjali/


Shpërndaje artikullin