image Nuk përmbushi zotimet e privatizimit, AKP ia merr aksionet venarisë “AgroKosova”

Financa

Nuk përmbushi zotimet e privatizimit, AKP ia merr aksionet venarisë “AgroKosova”

news image

Bordi i Drejtorëve i Agjencisë Kosovare të Privatizimit në mbledhjen e jashtëzakonshme të mbajtur sot, mori vendim për tërheqje të aksioneve dhe vendosje nën administrim të drejtpërdrejt të ndërmarrjes së re Agrokosova Holding (ish-Ndërmarrja Shoqërore “NBI Suhareka”).

Sipas njoftimit të AKP-së, NSH “NBI Suhareka/Agrokosova Holding”- është privatizuar më datën 27 gusht 2007 nga Blerësit “Gruppo Vinicolo Fantinel” dhe “QMI” përmes metodës së Spin Off-it Special në valën e 19-të të shitjes në vlerë prej 4,175,999.00 Euro.

“Zotimet e kontraktuara (nga blerësi dhe Ndërmarrja e Re Agrokosova Holding) në këtë kontratë janë si në vijim: Zotimet për Investime: 8,600,000.00 Euro; Sipas Marrëveshjes së Zotimeve, tek pika 2, zotimet për investime kapitale, blerësi zotohet se ndërmarrja do të investojë minimum 8,600,000.00 Euro në investime kapitale brenda periudhës 2 vjeçare. Zotimet për Punësim: Sipas pikës 3 të Marrëveshjes së Zotimeve, tek zotimi për punësim, blerësi zotohet se: Gjatë vitit të parë: 3.1.1. Të punësojë minimum 172 punëtorë për 6 muajt e parë; 3.1.2. Të vazhdojë punësimin e këtij numri të punëtorëve deri në 1 vit; Gjatë vitit të dytë: 3.2.1. Të punësojë minimum 345 punëtorë; 3.2.2. Të vazhdojë punësimin e këtij numri të punëtorëve deri në fund të periudhës së zotimit”, thuhet në njoftim.

Sipas AKP-së, si rezultat i mospërmbushjes së Marrëveshjes së Zotimeve, AKP-ja nga viti 2011 deri në vitin 2013 i ka lëshuar Blerësit ndëshkimet financiare në vlerë prej 3,579,997.53 Euro, për të cilat ndëshkime Blerësi ka bërë ankesë në Dhomën e Posaçme të Gjykatës Supreme (DHPGJS). Ndërkohë bëhet e ditur se ende nuk ka vendim përfundimtar të DHPGJS për këtë rast gjyqësor.

Që nga fillimi i periudhës së zotimeve e deri në shtator 2019, në Ndërmarrjen e Re “Agrokosova Holding” janë realizuar pesë auditime të jashtme nga Auditorë të pavarur.

Agjencia Kosovare e Privatizimit bën të ditur se blerësi dhe Ndërmarrja e Re Agrokosova kanë bërë shkelje të rëndë të kushteve të kontratës, për shkak se kanë përmbushur vetëm 24.67% të zotimit të punësimit përgjatë tërë periudhës së zotimeve, pra nga viti 2007 e deri më 15 prill 2017.

“Punësimet e verifikuara nga auditorët e jashtëm kanë qenë 759 punëtorë (përgjatë tërë periudhës së zotimeve të shpërndarë nëpër vite) nga numri prej 3,075 punëtorëve të zotuar për punësime sipas kontratës. Në anën tjetër, shkelje e kontratës është edhe fakti se edhe zotimin për investime e kanë përmbushur vetëm në 85.79% të zotimit për investime përgjatë tërë periudhës së zotimeve, pra nga viti 2007 e deri më 15 prill 2017. Investimet e verifikuara nga auditorët e jashtëm kanë qenë EUR 7,378,005.82 nga vlera prej EUR 8,600,000.00 të zotuara sipas kontratës”, thuhet tutje në njoftim,

Bazuar në raportet e auditorëve të jashtëm, vërtetohet qartë se Blerësi dhe Ndërmarrja e Re Agrokosova Holding sh.p.k. kanë bërë shkelje të rëndë të kushteve të kontratës, respektivisht nenit 6.2.2.a të Marrëveshjes së Zotimeve për shkak se as nuk kanë përmbushur zotimet për investime e as nuk kanë përmbushur zotimet për punësime.

Sipas njoftimit, blerësi ka dëmtuar dhe zbritur vlerën e ndërmarrjes me anë të përfitimit jo ligjor kur është bërë shpronësimi i disa parcelave të ndërmarrjes nga ana e Qeverisë së Republikës së Kosovës për ndërtimin e autostradës për Vermicë.

Me këtë rast mjetet e shpronësimit në vlerë prej rreth 630,000.00 euro janë transferuar në llogarinë personale të njërit prej aksionarëve të “Gruppo Vinicolo Fantinel spa” në Bankën Teb dhe jo në llogarinë e ndërmarrjes.

“Si rrjedhojë e këtyre shkeljeve të njëpasnjëshme, në përputhje me kompetencat dhe mandatin ligjor si dhe në përputhje me Marrëveshjen e Zotimit, Bordi i Drejtorëve ka aprovuar tërheqjen e aksioneve të Ndërmarrjes së Re ‘AgroKosova Holding sh.p.k.’ Suharekë dhe kthimin e tyre në Agjencinë Kosovare të Privatizimit. Veç kësaj, Bordi i Drejtorëve ka marr vendim që të kërkohet nga Blerësi (aksionari QMI sh.p.k. dhe Gruppo Vinicolo Fantinel s.p.a) i Ndërmarrjes së Re Agrokosova që të kthej mjetet e shpronësimit të cilat i janë paguar nga Qeveria e Kosovës për shpronësimin e disa pronave të ndërmarrjes për nevoja të autostradës. Në të njëjtën kohë, Bordi i Drejtorëve ka marr vendim që pas tërheqjes së aksioneve të Ndërmarrjes së Re ‘AgroKosova Holding sh.p.k.’ Suharekë, të vendosë ndërmarrjen nën Administrim të Drejtpërdrejtë. Veprim ky që ka për qëllim funksionim më të mirë të ndërmarrjes, zvogëlim të shpenzimeve, rritje e të hyrave si dhe rritje të vlerës së ndërmarrjes gjatë kësaj periudhe deri në një vendim përfundimtar”, thuhet tutje në njoftim./GazetaSinjali/