image Mbledhja e Qeverisë, këto janë vendimet që u morën sot

Politikë

Mbledhja e Qeverisë, këto janë vendimet që u morën sot

news image

Qeveria e Kosovës ka zhvilluar sot mbledhjen e radhës.

Në mbledhjen e rregullt ndër të tjerash Qeveria mori disa vendime.

Në kuadër të shumë pikave të cilat janë trajtuar Qeveria mori edhe këto vendime:

• Plotësuar dhe ndryshuar Programin Legjislativ të Qeverisë së Republikës së Kosovës për vitin 2023 duke shtuar projektligjet si në vijim:

1. Projektligji për Harmonizimin e Ligjeve të Veçanta me Ligjin Nr. 05/L-087 për Kundërvajtje (ZKM), afati i miratimit në Qeveri 30.11.2023;
2. Projektligji për plotësimin dhe ndryshimin e ligjeve të veçanta që kanë të bëjnë me krijimin e bazës ligjore për nxjerrjen e akteve nënligjore nga ministrat (ZKM), afati i miratimit në Qeveri 15.11.2023;
3. Projektligji për Harmonizimin e Ligjeve të Veçanta me Ligjin Nr. 08/L- 067 për Inspektimet (ZKM), afati i miratimit në Qeveri 15.11.2023;
4. Projektligji për Harmonizimin e Ligjeve të Veçanta me Ligjin Nr. 04/L- 202 për Sistemin e Lejeve dhe Licencave (ZKM), afati i miratimit në Qeveri 15.11.2023;
5. Projektligji për Tatimin mbi Vlerën e Shtuar (MFPT), afati i miratimit në Qeveri 20.12.2023;
6. Projektligji për Tatimin në të Ardhurat Personale (MFPT), afati i miratimit në Qeveri 20.12.2023;
7. Projektligji për Tatimin në të Ardhurat e Korporatave (MFPT), afati i miratimit në Qeveri 20.12.2023;
8. Projektligji për Armë (MPB) afati i miratimit në Qeveri 31.07.2023;
9. Projektligji për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr. 05/l -015 për Letërnjoftim (MPB), afati i miratimit në Qeveri 30.06.2023
10. Projektligji për Inspektimin në Fushën e Mjedisit, Ujërave, Natyrës, Planifikimit Hapësinor, Ndërtimit dhe Banimit (MMPHI), afati i miratimit në Qeveri 30.11.2023;
11. Projektligji për Automjete (MMPHI), afati i miratimit në Qeveri 05.12.2023;
12. Projektligji per Prodhimin, Prezantimin dhe Shitjen e Duhanit dhe Produkteve të Ngjashme (MINT), afati i miratimit në Qeveri 30.06.2023.

• Miratuar Projektligjin për Ratifikimin e Marrëveshjes Financiare ndërmjet Republikës së Kosovës dhe Bashkimit Evropian për Programin IPA 2022. Marrëveshja i mundëson Republikës së Kosovës që të përfitojë 62.25 milionë euro nga Bashkimi Evropian, të cilat do të zbatohen në projektet e kthimit dhe ri-integrimit të komuniteteve, përkrahja për profesionet e lira në Kosovë, instrumentet e përafrimit dhe përkrahja për mjedisin dhe energjinë e gjelbër. Kjo mbështetje e Bashkimit Evropian përmes IPA-s konsiderohet si kontribut i veçantë për të fuqizuar procesin e integrimit evropian të Republikës së Kosovës, posaçërisht duke ndihmuar në arritjen e obligimeve të dala nga Marrëveshja e Stabilizim Asociimit. Totali i mjeteve të dedikuara, duke përfshirë mjetet e Bashkimit Evropian, donatorëve dhe kontributin nga Qeveria e Republikës së Kosovës është 91 milionë e 830 mijë euro.

• Miratuar projektligjin për Përfaqësimin e Institucioneve Shtetërore në Procedura Gjyqësore dhe Arbitrazh. Ky Projektligj përcakton rregullat e përfaqësimit të institucioneve të administratës shtetërore në procedura gjyqësore dhe arbitrazh, po ashtu rregullon edhe funksionimin dhe kompetencat e Avokaturës Shtetërore, si dhe statusin juridik të avokatit të komunës. Javën e kaluar Republika e Kosovës shënoi fitoren e tretë me radhë në arbitrazhin ndërkombëtar, duke kursyer 145 milionë euro nga vlera e pretenduar. Projektligji i sotëm kontribuon në fuqizimin e mëtejmë të institucioneve të drejtësisë.

• Aprovuar analizën Juridike për thjeshtimin, bashkimin ose eliminimin e lejeve dhe licencave në kuadër të Ministrisë së Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit, Ministrisë së Financave, Punës dhe Transfereve, Ministrisë së Kulturës, Rinisë dhe Sportit, Ministrisë së Drejtësisë dhe Ministrisë së Ekonomisë.

• Miratuar Rregulloren për Sistemin e Menaxhimit të Performancës për Agjencitë në Kuadër të Administratës Shtetërore

• Miratuar Udhëzimin Administrativ për ndryshimin dhe plotësimin e Udhëzimit Administrativ për Masat e Veçanta për Regjistrimin e Pronës së Paluajtshme të Përbashkët në Emër të të dy Bashkëshortëve. Neni 9-të i Udhëzimit ndryshohet dhe zbatimi i Udhëzimit do të zgjasë për periudhën 8 (tetë) vjeçare nga dita e hyrjes në fuqi. Gjatë vitit 2022 nga kjo masë afirmative kanë përfituar 4375 çifte në nivel vendi, duke regjistruar pa pagesë pronën në emër të dy bashkëshortëve. Kjo masë afirmative ka ndihmuar në rritjen e qasjes së grave në pronë dhe për herë të parë kemi arritur normën e pronësisë nga gratë në nivel vendi në përqindje prej 19,22 %.

• Caktuar datën 14 prill si Ditë Memoriale e të Mbijetuarve të Dhunës Seksuale gjatë Luftës së Fundit në Kosovë. Ky vendim është marrë edhe në bashkërendim me Presidenten e Republikës së Kosovës.

• Ndarë 287 mijë euro për kompensim financiar të njëhershëm për delegatët e legjislaturës të vitit 1990. Këto mjete do të ndahen proporcionalisht për deputetët, të cilët kanë marrë pjesë në Mbledhjen e Kuvendit të Kosovës më datë 2 korrik 1990 dhe më 7 shtator 1990, si dhe kanë vazhduar të marrin pjesë në mbledhjet e Kuvendit deri më datën 24 maj 1992.

• Ndarë 5.5 milionë për zbatimin e masës 2.2- Mbështetje e Bizneseve për qasje në financa, të Pakos së Ringjalljes Ekonomike.

• Përditësimin e Listës Shtetërore Strategjike për Mallra Ushtarake, duke iu referuar Listës së Bashkimit Evropian për mallrat që vihen nën kontroll për shkaqe të sigurisë kombëtare, politikës së jashtme, sigurisë publike ose për arsye të të drejtave të njeriut.

• Rialokuar mjetet buxhetore në Ministrinë e Administrimit të Pushtetit Lokal në përputhje me 14 marrëveshjet e mirëkuptimit për projekte kapitale të nënshkruara nga Ministri i Administrimit të Pushtetit Lokal, Kryetarët e Komunave dhe Donatorët. Për këtë qëllim janë ndarë 3.5 milionë dhe do të shfrytëzohen për realizimin e 14 projekteve, që janë të nënshkruara edhe në memorandumet e mirëkuptimit për projekte kapitale të nënshkruara në mes të Ministrit të Ministrisë së Administrimit të Pushtetit Lokal, kryetarët e komunave dhe donatorët.

• Rialokuar 2.17 milionë euro në Ministrinë e Kulturës, Rinisë dhe Sportit për zbatimin e Programit “Masat preventive – intervenime emergjente nëpër komuna të ndryshme”.

• Ndarë 20 mijë euro si kontribute për fondacionin Kardinal “Domeniko Bartolluqi”, si financim i pjesshëm i koncertit orkestral, që do të mbahet me 21 qershor 2023 në Vatikan, me qëllim të Promovimit të Republikës së Kosovës.

• Shkarkuar Bordin menaxhues të Ndërmarrjes Publike Trainkos Sh.A. dhe është emëruar bordi i ri i përkohshëm deri në përzgjedhjen e bordit të ri. Përbërja e Bordit të ri të përkohshëm është si në vijim:

1. Riza Spanca, kryesues
2. Astrit Mehaj, anëtar,
3. Hasan Preteni, anëtar,
4. Shaban Neziri, anëtar

/GazetaSinjali/