image Ky është arsyetimi i Avokatit të Popullit për refuzimin e kërkesës së Dakës kundër Osmanit

Politikë

Ky është arsyetimi i Avokatit të Popullit për refuzimin e kërkesës së Dakës kundër Osmanit

news image

Avokati i Popullit ia ka refuzuar kërkesën ish-kryetares së Komisionit Qendror të Zgjedhjeve (KQZ), Valdete Dakës, për ta dërguar në Gjykatën Kushtetuese çështjen e shkarkimit të saj nga presidentja Vjosa Osmani, raporton Gazeta Sinjali.

Në arsyetimin e Avokatit të Popullit thuhet se kjo çështje nuk mund të jetë objekt i vlerësimit të Kushtetueses, pasi që, sipas këtij institucioni, çështja e ngritur nga Daka paraqet një çështje ligjore, në rrethanat e së cilës, do të duhej të vlerësohej ligjshmëria e vendimit të Presidentes.

Po ashtu, institucioni i Avokatit të Popullit thotë se ka gjetur se ish-kryetarja e KQZ-së nuk ka ofruar dëshmi se ka shteruar të gjitha mjetet juridike kundër vendimit të presidentes për shkarkimin e saj.

Daka mbrëmë tha se Avokati i Popullit me këtë vendim ka mbajtur anën e më të fortëve, duke iu referuar presidentes Osmani.

Njoftimi i plotë:

Prishtinë, më 18 nëntor 2021 – Avokati i Popullit i Republikës së Kosovës, më 18 nëntor 2021, ka nxjerrë Vendimin A. nr. 625/2021 të refuzojë kërkesën e paraqitur nga znj. Valdete Daka. Ky vendim komunikohet publikisht për shkak të interesimit të madh të mediave dhe pyetjeve që Avokati i Popullit ka pranuar lidhur me kërkesën e znj Daka.

Avokati i Popullit vëren se Kushtetuta e Republikës së Kosovës, neni 84, paragrafi 26, e përcakton kompetencën e Presidentes për të emëruar Kryetarin e KQZ-së, ndërsa e njëjta mbetet e heshtur sa i përket shkarkimit apo edhe ndërprerjes së mandatit të tij/saj. Çështja e ndërprerjes së mandatit dhe emërimit të anëtarëve të KQZ-së, duke përfshirë këtu edhe Kryetarin e KQZ-së përcaktohet me Ligjin nr.03/L-073 për Zgjedhjet e Përgjithshme në Republikën e Kosovës (neni 61, paragrafi 5) mbi të cilin, në mes tjerash, bazohet Vendimi nr.42/2021, i datës 14 qershor 2021 i Presidentes së Republikës së Kosovës. Së këndejmi, Avokati i Popullit ka vlerësuar se çështja e ngritur nga znj. Daka paraqet një çështje ligjore dhe se në këto rrethana do të duhej të vlerësohej ligjshmëria e Vendimit të Presidentes, e që kjo nuk mund të jetë objekt i vlerësimit nga Gjykata Kushtetuese.

Në anën tjetër, Avokati i Popullit ka gjetur se znj. Daka, nuk ka ofruar dëshmi se ka shteruar, apo që së paku ka përdorur mjetet juridike kundër Vendimit të Presidentes. Avokati i Popullit është bazuar në praktikën e Gjykatës Kushtetuese (Aktvendimi për Papranueshmëri në Rastin Nr. KI142/13, i datës 18 nëntor 2013, parashtrues Fadil Maloku, lidhur me Kërkesën për vlerësimin e kushtetutshmërisë së Vendimit të Presidentes së Republikës së Kosovës, Nr.686-2013, të 6 shtatorit 2013), sipas të cilës gjykata ka vlerësuar se ekzistojnë mjetet efektive juridike, të cilat duhet të shterohen para se çështja të ngritët në Gjykatën Kushtetuese.

Për më tepër, Ligji për Avokatin e Popullit, neni 22, paragrafi 1, nën-paragrafi 4 përcakton se Avokati i Popullit refuzon kërkesat kur të gjitha mjetet juridike të rregullta dhe të jashtëzakonshme nuk janë shteruar. Në rastin konkret znj. Daka nuk i ka shfrytëzuar mjetet juridike, prandaj Avokati i Popullit ka vendosur që kërkesa të refuzohet, pa paragjykuar nëse Vendimi i Presidentes për ndërprerjen e mandatit të saj është i drejtë dhe në pajtim me ligjin./GazetaSinjali/